top of page

Onze diensten

Audit

De voornaamste doelstelling is de betrouwbaarheid van de (geconsolideerde) jaarrekening te waarborgen, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de onderneming.  Talrijke belanghebbenden (vennootschappen, investeerders, werknemers, leveranciers, klanten, enz.) doen een beroep op de diensten van een bedrijfsrevisor, ofwel omdat ze daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel op vrijwillige basis.

 

De bedrijfsrevisor is echter meer dan de “controleur” van de kwaliteit van de jaarrekening.  De Belgische wetgeving heeft hem hiervoor heel wat wettelijke opdrachten (zie bijzondere opdrachten) toevertrouwd die nodig zijn bij belangrijke gebeurtenissen in de levensloop van een onderneming.

 

Een audit biedt toegevoegde waarde aan een onderneming omdat dit het vertrouwen aansterkt voor de meest uiteenlopende belanghebbenden.  Daarom heeft de tussenkomst van de bedrijfsrevisor positieve gevolgen voor het imago van de handels- of non-profit entiteit, voor de economie in het algemeen en voor het openbaar belang.

Accountancy

Zowel een eenmanszaak, een KMO als een grote vennootschap heeft nood aan een gestructureerde boekhouding en professionele financiële begeleiding in iedere economische levensfase. F&P kan als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon fungeren bij:

  • Oprichting van een vennootschap

  • Het bieden van meerwaarde bij de groei van uw onderneming (bijstand bij budgettering, strategische planning, …)

  • Het voeren en begeleiden van de boekhouding (alsook neerlegging jaarrekening, periodieke rapporteringen, …)

  • Fiscaliteit (zie fiscale expertise)

  • Adviezen inzake overdracht of stopzetting van de onderneming

  • Ondernemingen in moeilijkheden (WCO assistentie, herstelplan, invereffeningstelling, enz.)

  • Diverse adviezen inzake sociale aangelegenheden (bv. sociaal statuut)

Bijzondere Opdrachten

Naast de audit van de jaarrekening heeft de wetgever aan de bedrijfsrevisor de volgende wettelijke opdrachten toegewezen:

 

Fiscale expertise

Ondernemingen zijn onderworpen aan allerhande vormen van fiscaliteit: vennootschapsbelastingen, personenbelastingen, BTW en talrijke andere taksen.

 

Fiscaliteit betekent zowel wettelijke verplichtingen als een bron van opportuniteiten.  Wij kunnen steunen op specifieke competenties waarbij we de periodieke fiscale opvolging van uw onderneming verzekeren en bijstand/advies verlenen aangaande specifieke fiscale aangelegenheden (aanvraag BTW-nummer, ruling-aanvraag, begeleiden fiscale controles, gepersonaliseerde fiscale planning,…).

Advisory

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met een steeds complexer wordende bedrijfsomgeving. F&P kan u als dienstverlener begeleiden bij de volgende specifieke praktijkdomeinen:

  • Begeleiding bij kredietaanvragen

  • Opmaken diverse contracten (huur, opstal, samenwerkingscontracten,...)

  • Overnamebegeleiding (due diligence, aandeelhoudersovereenkomsten,...)

Outsourcing

Heel wat ondernemingen ondervinden moeilijkheden bij het aantrekken van bekwaam financieel personeel.

Via onze outsourcing diensten willen wij deze ondernemingen de mogelijkheid bieden om een tijdelijk personeelstekort snel en efficiënt in te vullen met onze ervaren medewerkers.

bottom of page