Toekenning interimdividend

In een naamloze vennootschap kan het bestuursorgaan onder bepaalde voorwaarden beslissen om over te gaan tot het uitkeren van een interimdividend.

Als in de vennootschap een commissaris-revisor is aangesteld is hij van rechtswege belast met de controle op de tussentijdse staat van activa en passiva opgesteld in dit verband.