top of page

Uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractie-waarde

Mits voldaan aan bepaalde wettelijke voorwaarden kunnen ter gelegenheid van een kapitaalverhoging aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde worden toegekend.  Dit betekent dat de bestaande aandeelhouders een proportioneel belang verliezen ten gunste van de nieuwe aandeelhouders.

In dit kader dient het bestuursorgaan een verslag op te stellen aangaande de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, zodat de algemene vergadering hieromtrent met voldoende kennis van zaken kan beslissen.

De controleopdracht van de bedrijfsrevisor wordt bepaald door artikel 582 (NV) en artikel 657 (Comm VA) van het Wetboek van Vennootschappen en heeft de bedoeling alle belanghebbenden voldoende te informeren met betrekking tot hun relatieve machtsverhouding en geldelijke belangen.

bottom of page