Welke maatregelen bestaan er voor het ogenblik?

 

Federale maatregelen

 

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht of tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

 

Indien je als werkgever je werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen door de verspreiding van het coronavirus, kan je een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Werkgevers kunnen een beroep doen indien bijvoorbeeld werknemer(s) in quarantaine werden geplaatst of uw onderneming getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus (de productie die stilvalt, de leveringen die niet toekomen…).

 

Raakt je onderneming economisch en financieel in de problemen door het coronavirus, bijvoorbeeld door een scherpe daling in het aantal klanten en/of bestellingen, of door een gebrek aan grondstoffen? Dan kan je een beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Als je ook bedienden om economische redenen op tijdelijke werkloosheid wil zetten, dan moet je wel eerst worden erkend als een onderneming in moeilijkheden op basis van het coronavirus.

 

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

 

Opgelet!

 

Deze maatregel geldt niet voor werknemers die terugkeren uit vakantie of van een zakenreis in een risicogebied. Dezen moeten wel uit voorzorg een bepaalde tijd thuisblijven, maar dit wordt niet aanzien als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je kan met de betrokken werknemer(s) bijvoorbeeld overeenkomen dat ze aan telewerken doen.

 

Bij wie besmet is met het virus, spreken we van arbeidsongeschiktheid. Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de eerste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

 

 

 • Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

 

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 naar 70 %. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

 

 

 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

 

Voor de sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020 wordt Covid-19 (coronavirus) aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

 

 

 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

 

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

 

Het gaat louter om een aanvraag voor de vermindering van je bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds. De omvang van de vermindering is te bepalen door het sociaal verzekeringsfonds op basis van de toelichting terzake (bijv. daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer).

 

 

 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

 

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

 

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

 

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

 

Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

 

Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

 

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

 • Betalingsplan btw en fiscale schulden

 

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

 

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke personen of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector

 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…),

 

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

 

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing

 • btw

 • personenbelasting

 • vennootschapsbelasting

 • rechtspersonenbelasting

 

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

 

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan

 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten

 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

 

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  

 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

 

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie

 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                      

 

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen

 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht

 • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)

 • per e-mail of per brief

 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijke persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)

 

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

 

 

 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

 

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich wegens het coronavirus genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, bijvoorbeeld wegens een quarantaine, en onder voorwaarde dat de inactiviteit langer dan een week duurt, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht (‘gebeurtenis met economische impact’). Hiervoor krijgt u een financiële steun van 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Dergelijke situaties worden geval per geval bekeken.

 

Neem hiervoor contact op met uw sociaal verzekeringsfonds.

 

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

 

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

 

 

Regionale maatregelen - Vlaanderen

 

 • Hinderpremie

 

De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. 

 

Bij volledige sluiting

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 3 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

 

Bij sluiting in het weekend

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 3 april 20 hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

 

Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 4 april 2020 een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

 

Meer info en aanvraagprocedure: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie

 

 

 • Uitstel betaling onroerende voorheffing

 

Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven dit jaar later uitsturen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.

 

 

 • Crisiswaarborg

 

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

 

 

 • Steunmaatregelen toerisme

 

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro.

 

De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. 

 

Voor meer informatie zie www.toerismevlaanderen.be/nieuws/coronavirus-concrete-steunmaatregelen-voor-toeristische-sector.

 

 

Regionale maatregelen - Brussel

 

De Brusselse Regering heeft een serie bijkomende maatregelen getroffen die de federale maatregelen aanvullen:

 

 1. De storting van een eenmalige premie voor alle bedrijven die door de noodmaatregelen getroffen worden en verplicht zijn te sluiten.

 

 1. De afschaffing van de City Tax door het Gewest voor het eerste semester van 2020.

 

 1. Een sterke financiële tegemoetkoming voor bedrijven die via de toekenning van overheidswaarborgen op bankleningen getroffen worden, voor een totaal van 20 miljoen euro.

 

 1. De toewijzing van een speciale opdracht aan Finance & Invest.brussels, om volgende initiatieven te nemen: 

1.leningen tegen lage rentevoeten toe te kennen aan sleutelleveranciers in de horecasector die hen toelaten om hun horeca-klanten een langere betalingstermijn aan te bieden;

2.leningen tegen lage rentevoeten toe te kennen aan horecazaken met meer dan 50 personeelsleden.

 

 1. Een moratorium dat, geval per geval, wordt toegepast op de terugbetaling van het kapitaal van leningen die door Finance & Invest.brussels waren toegekend aan getroffen bedrijven uit de hierboven vermelde sectoren.

 

 1. De versnelde of voortijdige behandeling, vastlegging en vereffening van expansiesteun (dossiers die momenteel geanalyseerd worden door Brussel Economie en Tewerkstelling) voor bedrijven uit de horeca, de toeristische sector, de culturele en de evenementensector.

 

 1. De versterking van de begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door de verhoging van de dotatie van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm).

 

 1. Bovendien roept de Brusselse regering alle overheden, administraties, instellingen van openbaar nut en gemeenten op maatregelen te nemen om solidariteit te betonen met de getroffen handelaars, onder andere door de huur uit te stellen.

 

Meer info: https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

 

 

Lokale maatregelen – steden en gemeenten

 

 • Steunmaatregelen Coronavirus door steden en gemeenten

 

In navolging van de federale beslissingen ter preventie van het coronavirus voorzien sommige gemeenten en steden steunmaatregelen voor de getroffen zelfstandigen en ondernemers. Voorlopig gaat dit enkel over Gent (https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/coronavirus-veelgestelde-vragen-over-de-maatregelen) en Kortrijk (https://www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/corona).

 

 

Waar kan u meer informatie vinden?

 

Op de volgende websites brengt de overheid een objectieve, up-to-date stand van zaken:

 

De regeringen van ons land zullen in de komende uren en dagen extra maatregelen uitwerken om bedrijven in nood te ondersteunen. Ze doen dat in samenspraak met de sociale partners. De maatregelen kunnen verschillen van sector tot sector. Hou daarom de website van je sectororganisatiegoed in het oog.

 

Ook uw eigen sociaal secretariaatzal u op veel vlakken kunnen bijstaan.

 

Als u denkt dat wij u nog ergens mee van dienst kunnen zijn, neem dan gerust contact op met uw dossierbeheerder.

© 2019 by Foqué & Partners CVBA. All rights reserved.